Witamy Cię w Projekcie Republiki Ślężańskiej. Chcieliśmy Ci się przedstawić, tak byś wiedział kto stanowi trzon organizacyjny tego projektu oraz strony internetowej. Jeśli czujesz potrzebę wspólnoty z ludzmi, którym zależy przede wszystkim na realizacji samych siebie oraz pomocy innym w realizowaniu swoich celów, będziesz tu mile widziany. Niech nasza strona stanie się i twoją, a jeśli poczujesz zew zmian i pragniesz do nas dołączyć, okolice Ślęży będą na ciebie zawsze czekać.

Oto kilka słów o nas i naszych celach:


We welcome you in Slezan Republic project. We would like to introduce ourselves, so you will know who
makes the organisational core of this project, and website as well. If you feel the need of brotherhood
with people, who care of developing themselves and helping others in fullfilling their goals, you will feel
welcomed here. Let our website become yours as well, and if you feel urge to make changes and desire
to join us, Ślęża mountain will be always welcoming you.

Here are few words about us and our goals:

Janusz Zagórski

Dlaczego tu jestem? „Aaa… To długa historia”.


Why am I here? „Aaa… This is a long story”.

 

 

Andrzej Grabarz

Dlaczego tu jestem? „Gdyż nadszedł czas by życie poświęcić realizowaniu siebie, słuchając głosu wewnętrznego. Czy będąc zdrowym jest coś ważniejszego lub ciekawszego? Zachęcam i Ciebie, żeby odpowiedzieć na maksymę ‚Quo Vadis’, czyli kim jesteś i dokąd zmierzasz. Czekamy tu na ciebie.”.

♦ Mój 17-to letni pobyt w Szwajcari, gdzie zdobyłem doświadczenie z Demokracją Bezpośrednią, szeroko rozumianą medycyną alternatywną (wschodu itp) jak również pracą korporacyjną dobiegł końca. Teraz czas się tym podzielić wracając do Polski, a konkretnie na Ślężę, gdzie się sprowadziłem na wiosnę 2017 roku.
♦ Moim celem było i jest wspieranie oraz budowanie nowej społeczności pod hasłem Projektu Republiki Ślężańskiej, zachęcony propagowanymi celami tegoż projektu na NTV. Nasza społeczność w tym rejonie już istnieje i wiele nowych osób się tu sprowadza, do czego serdecznie zachęcam. Stwórzmy coś niepowtarzalnego, społeczność na miarę 21-go wieku, gdzie każdy w zdrowiu i harmoni z  otoczeniem, będzie mógł realizować się w swojej najprawdziwszej postaci. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale czy jest coś ważniejszego i wznioślejszego?
♦ Moim zadaniem jest wspieranie projektu w bardzo szerokim zakresie orazy tych, którzy chcą się tutaj sprowadzić poprzez pomoc w: poznawaniu tego regionu , znalezieniu ziemi lub nieruchomości, naturalną medycynę, rolnictwo ekologiczne, organizację imprez, tworzenie więzi z lokalną społecznością, wspieranie NTVmówiąc w wielkim skrócie, realizowanie siebie. Służę pomocą szczególnie tym przybywającym z zagranicy.


Why am I here? „Because it is the right time to dedicate my life to developing myself, listening to my inner voice. Being healthy, is there something more important or more interesting? I would like to encourage you as well to answer for the quote ‚Quo Vadis’, so „Who are you and where are you heading to. We are waiting here for you”.

♦ My 17 year stay in Switzerland, where I gained experience with direct democracy, widely understood alternative medicine ( ie. eastern), and also corporate working has come to an end. Now it is a time to share it when i came back to Poland, Ślęża to be more precise, where i came to in spring 2017.
♦ My goal was and still is helping and building a new community under the slogan of Slezan Republic project, and encouraged by the aims of that project in NTV. Our community in this region is already present, and more of the new people are moving to here, and I invite you as well. Let’s create something unique, community for the 21st century, where everyone in health and harmony with the environment, will be able to develop himself(herself) in his(hers) truest form. Nobody says it will be easy, but is it something more important and sublime?
♦ My task is supporting the project in wide range and those who want to move to this place through help with: getting know of this region, finding plot of land or property, natural medicine, ecological agruculture, organising events, creating connections with local community, supporting NTV– speaking in general, developing myself. I am helping everybod especially those that come back from abroad.

 • Animatorzy 2017 - Initiators 2017
 • Nieruchomości
 • Administrator Strony Int.
 • Oto trzon osób tworzących ten projekt :

  Janusz Zagórski

  Andrzej Grabarz

  Krystyna Maciąg

  Bogusław Chrostowski

  i więcej…


  Real estates Webmaster.
  Here is the core of the team creating this project:

  Janusz Zagórski

  Andrzej Grabarz

  Krystyna Maciąg

  Bogusław Chrostowski

  and more…

 • Krystyna Maciąg

  Andrzej Grabarz

 • Andrzej Grabarz