Republika Ślężańska to mega projekt społeczny, którego sama faza startowa przewidziana jest na 10 lat. Jest to bezprecedensowy plan i jednocześnie eksperyment obywatelski przewidujący stworzenie w mikroskali modelu funkcjonowania lokalnej społeczności opartej o zasady równowagi i harmonii.

To pionierskie w skali świata działania mające prowadzić do ukształtowania nowego modelu cywilizacji opartego na innych zasadach niż obecnie funkcjonują.
Chcemy, aby poprzez lokalny przykład dać innym dowód na to, że coś takiego jest możliwe.

Chodzi o to by równoważyć naturalne mechanizmy społeczne i potrzeby ludzi. Z jednej strony życie w wolności a z drugiej sprawne zarządzanie interesami całości. Efektywne korzystanie z zasobów przyrody i jednoczesna ochrona jej piękna i czystości. Swoboda działań gospodarczych i sprawiedliwy podział dóbr i życie w dobrobycie.

Podstawową wartością jaką się kierujemy jest dobro człowieka połączone z dobrem jego rodziny, kręgu znajomych i przyjaciół i całej lokalnej społeczności. Podstawowym przejawem tego dobra jest radość, atmosfera życzliwości i przyjaźni w jakiej on żyje.
Kiedy człowiek jest radosny i szczęśliwy?

Oto warunki do tego konieczne:


Republika Ślężańska is a huge social project, which starting phase alone is planned for 10 years. It is unparallelled plan and at the same time citizens’ experiment that intends creating a new functional model of local community in microscale, that is based on rudiments of balance and harmony.

Those actions are in vanguard in the world, intending to shape of a new model of civilization based on different foundations than the current one. Through a local example we want to show a proof that this idea is possible to implement.

The goal is to counterbalance natural social mechanisms and people’s needs. On the one side living in a freedom and on the other effective management of the interests of whole community. Efficient use of natural resources and simultaneous protection of its beauty and integrity. Freedom of econmic activities, fair sharing of goods and life in abundance.

The fundamental value we are following is human welfare connected with welfare of his/hers family, friends and colleagues and local community as whole. Essential expression of that welfare is happiness, atmosphere of kindness and friendship that person lives in. When a person is joyful and happy?

Those are the conditions required to have that:

 • ZDROWIE - HEALTH

  W dzisiejszych czasach, kiedy spożywamy zatrutą żywność, pijemy schemizowaną wodę i oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, poddawani jesteśmy masowym szkodliwym szczepieniom mało kto pozostaje w pełnym zdrowiu. Dla Projektu Republiki Ślężańskiej – pierwszy strategiczny cel to:
  Życie w zdrowiu mieszkańców naszego regionu.

  Jak to osiągać będziemy opisywać w wielu miejscach.


  Nowadays, when we eat a poisoned food, we drink polluted water, breathe polluted air and we are subjected to mass harmful vaccinations only a few of us manage to stay healthy. For Republika Ślężańska project first strategic objective is:
  Keeping all local residents healthy.

  How to do it we will explain in many places.

 • WOLNOŚĆ - DEMOKRACJA ONLINE - FREEDOM - DEMOCRACY ONLINE

  Ona oznacza w praktyce to czy my decydujemy o sobie czy też decydują o tym inni. Sprowadza się to w konsekwencji do stworzenia mechanizmu, w którym władza należeć będzie do nas, do mieszkańców tych terenów. Jedynym sposobem by władza należała do nas jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej co w dzisiejszych czasach powinno przybrać formę DEMOKRACJI ONLINE.

  Będziemy szeroko informować o działaniach jakie należy podjąć w tym kierunku.


  It indicates virtually if we are going to decide about ourselves or would that be others. In consequence it comes down to creation of a mechanism, which gives the authority to us, residents of this region. The only way to make sure the authority will be ours is introducing direct democracy, that should take form of the ONLINE DEMOCRACY.

  We will be informing about actions that we take in that matter.

 • KONTROLA nad PIENIĄDZEM - CONTROL OVER MONEY

  KONTROLA nad PIENIĄDZEM, który ma być wyznacznikiem wartości naszej pracy a nie produktem, którym się manipuluje, by nas zniewolić poprzez udzielanie kredytów obciążonych gigantyczną lichwą.

  Sposobem, by odzyskiwać kontrolę nad swoimi zasobami jest kreowanie pieniądza lokalnego oraz funkcjonowanie bankowości municypalnej.


  CONTROL OVER MONEY, which has to be determining value of our work but not a product that is subject to manipulation in order to enslave us through granting loans/credits charged with huge interests rates.
  The way to regain control over our own resouces is creating local currency and running municipal banks.

Jako animatorzy tego przedsięwzięcia zapraszamy Was do wielkiej debaty i do udziału w fascynującej przygodzie jaką jest urządzanie sobie życia wedle własnych marzeń.


As organizers of that project we invite you to a big debate and to participate in this fascinating adventure which is organizing your own lives according to your own dreams.